Homas

Homas

Sri Medha Dhakshinamurthy Mantra Homam


7,500/-
-
-
-
-
-

Gomatha Pooja


7,500/-
-
-
-
-
-

Ayushya Homam


7,500/-
-
-
-
-
-

Sri Bruhaspathi Homam


12,300/-
-
-
-
-
-

Sri Dhanwanthri Homam


7,500/-
-
-
-
-
-

Sri Purusha sooktha Homam


6,600/-
-
-
-
-
-

Sri Manyupaashupatha Rudra Homam


9,600/-
-
-
-
-
-

Sri Sudersana Homam


19,000/-
-
-
-
-
-

Sri Gayathri Homam


12,000/-
-
-
-
-
-

Sri Rudra Abhishekam


3,200/-
-
-
-
-
-